Dofinansowanie
O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych można ubiegać się w lokalnych placówkach
PCPR, MOPS lub MOPR. Można uzyskać nawet do 95% wartości transportera schodowego.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do najbliższej placówki PCPR, MOPS lub MOPR. Po przyznaniu dofinansowania następuje podpisanie umowy oraz dokonanie zakupu poprzez opłacenie części udziału własnego zgodnie z umową. Następnie należy przedstawić dowód zapłaty udziału własnego w placówce PCPR, MOPS lub MOPR oraz dotarczyć fakturę vat/rachunek do placówki PCPR, MOPS lub MOPR celem rozliczenia płatności w ramach dofinansowania.

Wymagane Dokumenty
01

Wniosek

Należy wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania (są dostępne we wszystkich placówkach PCPR, MOPS i MOPR).
02

orzeczenie
o niepełnosprawności

Dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego), jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym jest więcej osób niepełnosprawnych – kopie orzeczeń tych osób.
03

Zaświadczenie
lekarskie

Dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wraz z zaleceniem zakupu transportera schodowego oraz uzasadnienie konieczności posiadania wskazanego urządzenia w związku z występującymi barierami technicznymi (zgodnie z obowiązującym drukiem).
04

Oświadczenie
o dochodach

Przygotować oświadczenie o dochodach miesięcznych osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
05

faktura proforma

Dostarczyć fakturę pro forma lub ofertę cenową zawierającą nazwę sprzętu oraz całkowitą wartość.
zadzwoń
wyslij mail