Polityka Prywatności
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: "Administrator danych") jest Horyzonty Bez Granic Aneta Angowska, ul.Franciszka Fenikowskiego 7A/35, Reda, 84 -240, NIP: 5882096848.
Dane kontaktowe administratora danych
Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie telefonicznie pod numerem telefonu: 501 422 992,za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: biuro@tanie-schodolazy.pl, listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Horyzonty Bez Granic Aneta Angowska,
ul.Franciszka Fenikowskiego 7A/35, Reda 84 -240
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową, wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur, wniosków oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom), dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług, marketingu usług świadczonych przez Administratora danych.
Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres trwania umowy o świadczenie usług oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Odbiorcy danych
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące
usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych.
Prawa i obowiązki

Przysługuje Państwu prawo do:

Prawo do wniesienia skargi
do organu nadzoru
Złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: Horyzonty Bez Granic Aneta Angowska, ul.Franciszka Fenikowskiego 7A/35, Reda, 84 -240
zadzwoń
wyslij mail